Ochrona danych

Home / Ochrona danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej „danymi”) w ramach naszych ofert online oraz powiązanych z nimi stron internetowych, funkcji i treści, a także zewnętrznych obecności online, np. naszych profili w mediach społecznościowych (zwanych łącznie „ofertą online”). W odniesieniu do stosowanej terminologii, np. „Przetwarzanie” lub „osoba odpowiedzialna”, odwołujemy się do definicji zawartych w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

Odpowiedzialny:

SatMARS Navigation- u. Kommunikationssysteme GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 28

D-41516 Grevenbroich

Niemcy

Dane kontaktowe

Nadruk

 

Rodzaje przetwarzanych danych:

  • Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy)
  • Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów)
  • Dane dotyczące treści (np. wprowadzany tekst, zdjęcia, filmy)
  • Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu)
  • Metadane / dane komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP)

 

Rodzaje przetwarzanych danych:

Odwiedzający i użytkownicy oferty online (zwani dalej łącznie „użytkownikami”).

 

Cel przetwarzania:

  • Udostępnianie oferty online, jej funkcji i treści.
  • Odpowiadanie na zapytania kontaktowe i komunikowanie się z użytkownikami.
  • Środki bezpieczeństwa.
  • Pomiar zasięgu / marketing

 

Użyte terminy:

Dane osobowe to informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej „osobą, której dane dotyczą”); Osobę fizyczną uważa się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. plik cookie) lub jedną lub więcej szczególnych cech, wyrażających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

„Przetwarzanie” to dowolny proces przeprowadzany z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów lub dowolnej serii takich procesów w związku z danymi osobowymi. Termin ten obejmuje praktycznie każde przetwarzanie danych. Termin ten należy interpretować szeroko i w praktyce obejmuje on każde przetwarzanie danych.

„Pseudonimizacja” oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą być już przypisane do konkretnej osoby, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie mogą być przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

„Profilowanie” oznacza dowolny rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na tym, że te dane osobowe są wykorzystywane do oceny niektórych aspektów osobistych związanych z osobą fizyczną, w szczególności aspektów związanych z wydajnością pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, analizą osobistą lub przewidywaniem preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji tej osoby fizycznej.

„Osoba odpowiedzialna” to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

„Podmiot przetwarzający” to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.

 

Odpowiednie podstawy prawne:

Zgodnie z art. 13 RODO poinformujemy użytkownika o podstawie prawnej przetwarzania przez nas danych. O ile podstawa prawna nie została wymieniona w oświadczeniu o ochronie danych, zastosowanie mają następujące zasady: Podstawą prawną uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 RODO, podstawą prawną przetwarzania w celu świadczenia naszych usług i wdrażania środków umownych, a także udzielania odpowiedzi na zapytania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, podstawą prawną przetwarzania w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a podstawą prawną przetwarzania w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innych osób wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 (1) (d) RODO.

 

Środki bezpieczeństwa:

Zgodnie z artykułem 32 GDPR, podejmiemy odpowiednie rozważania techniczne, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej, koszty wdrożenia oraz rodzaj, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwo i dotkliwość ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych oraz środki organizacyjne w celu zapewnienia poziomu ochrony odpowiedniego do ryzyka.

Środki te obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolę fizycznego dostępu do danych, a także samego dostępu, wprowadzania, przekazywania, zabezpieczania dostępności i ich oddzielania. Ponadto ustanowiliśmy procedury, które gwarantują wykonywanie praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych i reagowanie na zagrożenia danych. Ponadto bierzemy pod uwagę ochronę danych osobowych przy opracowywaniu lub wyborze sprzętu, oprogramowania i procesów, zgodnie z zasadą ochrony danych poprzez projektowanie technologii i ustawienia domyślne przyjazne dla ochrony danych (art. 25 RODO).

 

Współpraca z podmiotami przetwarzającymi i stronami trzecimi:

Jeśli ujawnimy dane innym osobom i firmom (podmiotom przetwarzającym lub stronom trzecim) w ramach naszego przetwarzania, przekażemy je im lub udzielimy im dostępu do danych, nastąpi to wyłącznie na podstawie zezwolenia prawnego (np. jeśli dane są przekazywane stronom trzecim, tak jak dostawcom usług płatniczych, zgodnie z art. 6 (1) (b) RODO w celu realizacji umowy), zgody użytkownika, obowiązku prawnego lub w oparciu o nasze uzasadnione interesy (np. w przypadku korzystania z usług agentów, hostów internetowych itp.)

Jeśli zlecamy stronom trzecim przetwarzanie danych na podstawie tak zwanej „umowy o realizację zamówienia”, odbywa się to na podstawie art. 28 RODO.

 

Przekazywanie danych do krajów trzecich:

Jeśli przetwarzamy dane w kraju trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub jeśli odbywa się to w ramach korzystania z usług stron trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych stronom trzecim, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy jest to realizowane w celu wypełnienia naszych (przed) zobowiązań umownych, na podstawie zgody użytkownika, na podstawie obowiązku prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem zezwoleń prawnych lub umownych, przetwarzamy lub zlecamy przetwarzanie danych w kraju trzecim tylko wtedy, gdy spełnione są szczególne wymogi art. 44 i nast. RODO są spełnione. Tzn. przetwarzanie odbywa się np. na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane określenie poziomu ochrony danych odpowiadającego UE (np. dla USA poprzez „Tarczę Prywatności”) lub zgodność z oficjalnie uznanymi specjalnymi zobowiązaniami umownymi (tzw. „standardowe klauzule umowne”).

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

Użytkownik ma prawo do żądania potwierdzenia, czy dane, o których mowa, są przetwarzane oraz do uzyskania informacji o tych danych, dalszych informacji i kopii danych zgodnie z art. 15 GDPR.

Zgodnie z art. 16 RODO prawo do żądania uzupełnienia danych dotyczących użytkownika lub poprawienia nieprawidłowych danych dotyczących użytkownika.

Zgodnie z art. 17 RODO użytkownik ma prawo zażądać natychmiastowego lub alternatywnego usunięcia przedmiotowych danych. Zgodnie z art. 18 RODO użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych.

Użytkownik ma prawo zażądać, aby dane dotyczące jego osoby, które nam przekazał, zostały otrzymane zgodnie z art. 20 RODO oraz zażądać ich przekazania innym podmiotom odpowiedzialnym.

Zgodnie z art. 77 RODO użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

Prawo do wycofania zgody:

Użytkownik ma prawo do odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość zgodnie z 7 (3) RODO.

 

Prawo do sprzeciwu:

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych w przyszłości zgodnie z art. 21 RODO. Sprzeciw może w szczególności dotyczyć przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego.

 

Pliki cookie i prawo do sprzeciwu wobec bezpośredniej korespondencji:

Pliki cookie to małe pliki przechowywane na komputerach użytkowników. W plikach cookie mogą być przechowywane różne informacje. Plik cookie służy przede wszystkim do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym plik cookie jest przechowywany) podczas lub po jego wizycie w ramach oferty online. Tymczasowe pliki cookie lub „sesyjne pliki cookie” lub „przejściowe pliki cookie” to pliki cookie, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i zamknięciu przeglądarki. W takim pliku cookie można zapisać np. zawartość koszyka w sklepie internetowym lub status logowania. Pliki cookie są określane jako „stałe” lub „trwałe” i pozostają zapisane nawet po zamknięciu przeglądarki. Na przykład status logowania jest zapisywany, jeśli użytkownicy odwiedzą go po kilku dniach. Taki plik cookie może być również używany do przechowywania zainteresowań użytkowników i wykorzystywany do pomiaru zasięgu lub celów marketingowych. „Zewnętrzne pliki cookie” odnoszą się do plików cookie, które są oferowane przez dostawców innych niż osoba odpowiedzialna za obsługę oferty online (w przeciwnym razie, jeśli są to tylko ich pliki cookie, mówimy o „własnych plikach cookie”).

Możemy używać tymczasowych i stałych plików cookie i wyjaśniamy to w kontekście naszego oświadczenia o ochronie danych.

Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były przechowywane na ich komputerze, muszą wyłączyć odpowiednią opcję w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej oferty online.

Ogólny sprzeciw wobec stosowania plików cookie wykorzystywanych do celów marketingu online można znaleźć w wielu serwisach, zwłaszcza w przypadku śledzenia, za pośrednictwem amerykańskiej strony internetowej http://www.aboutads.info/choices/ lub unijnej strony internetowej http://www.youronlinechoices.com/. Ponadto pliki cookie można dezaktywować w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że dezaktywacja plików cookie może ograniczyć zakres korzystania ze strony internetowej i oferowanych na niej usług.

 

Usuwanie danych:

Przetwarzane dane są usuwane lub ich przetwarzanie jest ograniczane zgodnie z art. 17 i 18 RODO. O ile nie zostało to wyraźnie określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do zamierzonego celu i nie istnieją żadne prawne obowiązki przechowywania, które uniemożliwiałyby ich usunięcie. Jeśli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są wymagane do innych i prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Tzn. dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane do innych celów. Dotyczy to np. danych, które muszą być przechowywane ze względów handlowych lub podatkowych.

Zgodnie z wymogami prawnymi w Niemczech przechowywanie odbywa się w szczególności przez 10 lat zgodnie z §§ 147 (1) (AO), 257 (1) nr 1 i 4, ust. 4 HGB (księgi, rejestry, raporty zarządcze, dokumenty księgowe, księgi handlowe, bardziej istotne dla opodatkowania Dokumenty itp.) i 6 lat zgodnie z § 257 (1) nr 2 i 3, ust. 4 HGB (pisma handlowe).

Zgodnie z wymogami prawnymi w Austrii przechowywanie odbywa się przez 7 lat, w szczególności zgodnie z § 132 (1) BAO (dokumenty księgowe, pokwitowania / faktury, rachunki, pokwitowania, dokumenty biznesowe, zestawienie przychodów i wydatków itp.), przez 22 lata w związku z gruntami i przez 10 lat w przypadku dokumentów związanych z usługami świadczonymi drogą elektroniczną, usługami telekomunikacyjnymi, radiowymi i telewizyjnymi, które są świadczone na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami w państwach członkowskich UE i dla których wykorzystywany jest Mini-One-Stop-Shop (MOSS).

 

Usługi umowne:

Przetwarzamy dane naszych partnerów umownych i zainteresowanych stron, a także innych klientów, klientów, klientów lub partnerów umownych (zwanych dalej „partnerami umownymi”) zgodnie z art. 6 (1) lit. b. RODO w celu świadczenia Państwu naszych usług umownych lub przedumownych. Przetwarzane tutaj dane, ich rodzaj, zakres i cel oraz konieczność ich przetwarzania są określone przez podstawowy stosunek umowny.

Przetwarzane dane obejmują dane podstawowe naszych partnerów umownych (np. nazwy i adresy), dane kontaktowe (np. adresy e-mail i numery telefonów), a także dane umowne (np. wykorzystywane usługi, treść umowy, komunikacja umowna, nazwiska osób kontaktowych) oraz dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności).

Zasadniczo nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych, chyba że są one częścią przetwarzania zleconego lub umownego.

Przetwarzamy dane, które są niezbędne do ustanowienia i realizacji usług umownych i wskazujemy na konieczność ich specyfikacji, chyba że jest to oczywiste dla partnerów umownych. Ujawnienie danych osobom lub firmom zewnętrznym ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to wymagane na mocy umowy. Przetwarzając dane przekazane nam w kontekście zamówienia, działamy zgodnie z instrukcjami klienta i wymogami prawnymi.

W ramach korzystania z naszych usług online możemy zapisać adres IP i czas odpowiedniej akcji użytkownika. Przechowywanie odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów, a także interesów użytkowników w zakresie ochrony przed niewłaściwym użyciem i innym nieuprawnionym użyciem. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że są wykorzystywane do dochodzenia naszych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO lub istnieje taki obowiązek prawny. 1 lit. f. RODO lub istnieje obowiązek prawny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO. 1 lit. c. RODO.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być wymagane do wypełnienia umownych lub ustawowych obowiązków w zakresie opieki oraz do wypełnienia wszelkich zobowiązań gwarancyjnych i porównywalnych. Konieczność przechowywania danych jest sprawdzana co trzy lata; w przeciwnym razie obowiązują ustawowe wymogi dotyczące przechowywania.

 

Administracja, księgowość finansowa, organizacja biura, zarządzanie kontaktami:

Przetwarzamy dane w kontekście zadań administracyjnych, a także organizacji naszej firmy, rachunkowości finansowej i zgodności z obowiązkami prawnymi, takimi jak archiwizacja. Przetwarzamy te same dane, które przetwarzamy w ramach świadczenia naszych usług umownych. Podstawą przetwarzania jest art. 6 (1) lit. c. RODO, art. 6 (1) lit. f. RODO. Przetwarzanie ma wpływ na klientów, zainteresowane strony, partnerów biznesowych i odwiedzających witrynę internetową. Celem i naszym interesem w przetwarzaniu jest administracja, księgowość finansowa, organizacja biura, archiwizacja danych, tj. zadania, które służą utrzymaniu naszej działalności gospodarczej, wykonywaniu naszych zadań i świadczeniu naszych usług. Usunięcie danych w odniesieniu do usług umownych i komunikacji umownej odpowiada informacjom wymienionym w tych czynnościach przetwarzania.

Ujawniamy lub przekazujemy dane administracji finansowej, konsultantom, takim jak doradcy podatkowi lub audytorzy, a także innym agencjom płatniczym i dostawcom usług płatniczych.

Ponadto, w oparciu o nasze interesy biznesowe, przechowujemy informacje o dostawcach, organizatorach i innych partnerach biznesowych, np. w celu późniejszego kontaktu. Zasadniczo przechowujemy te dane, w większości związane z firmą, na stałe.

 

Informacje o ochronie danych w procesie aplikacji:

Przetwarzamy dane kandydata wyłącznie w celu i w ramach procesu aplikacyjnego zgodnie z wymogami prawnymi. Przetwarzanie danych wnioskodawcy ma miejsce w celu wypełnienia naszych (przed) zobowiązań umownych w kontekście procesu aplikacyjnego w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jeżeli przetwarzanie danych np. staje się dla nas konieczne w toku postępowania sądowego (w Niemczech zastosowanie ma również § 26 BDSG).

Proces składania wniosku wymaga od wnioskodawców podania nam danych wnioskodawcy. Jeśli oferujemy formularz online, niezbędne dane kandydata są oznaczone, w przeciwnym razie wynikają z opisów stanowisk i zasadniczo obejmują informacje o osobie, adresy pocztowe i kontaktowe oraz dokumenty związane z aplikacją, takie jak list motywacyjny, życiorys i certyfikaty. Ponadto kandydaci mogą dobrowolnie przekazać nam dodatkowe informacje.

Przesyłając do nas aplikację, kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych do celów procesu aplikacyjnego zgodnie z rodzajem i zakresem określonym w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jeżeli szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 (1) RODO są dobrowolnie przekazywane w ramach procesu aplikacyjnego, ich przetwarzanie odbywa się również zgodnie z art. 9 (2) lit. b RODO (np. dane dotyczące zdrowia, takie jak status osoby niepełnosprawnej lub pochodzenie etniczne). W zakresie, w jakim szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 (1) RODO są wymagane od kandydatów w ramach procesu aplikacyjnego, ich przetwarzanie odbywa się również zgodnie z art. 9 (2) lit. a RODO (np. dane zdrowotne, jeśli są niezbędne do wykonywania zawodu).

Jeśli jest to możliwe, kandydaci mogą przesłać nam swoje aplikacje za pomocą formularza online na naszej stronie internetowej. Dane są szyfrowane i przesyłane do nas zgodnie ze stanem artykułu.

Kandydaci mogą również przesyłać nam swoje zgłoszenia pocztą elektroniczną. Należy jednak pamiętać, że wiadomości e-mail zazwyczaj nie są wysyłane w formie zaszyfrowanej i kandydaci muszą sami zadbać o ich zaszyfrowanie. W związku z tym nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za ścieżkę transmisji aplikacji między nadawcą a odbiorem na naszym serwerze i dlatego zalecamy korzystanie z formularza online lub wysyłanie pocztą. Ponieważ wnioskodawcy nadal mają możliwość przesłania nam wniosku pocztą zamiast składania wniosku za pośrednictwem formularza online i poczty elektronicznej.

Dane przekazane przez kandydatów mogą być przez nas przetwarzane w przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania o pracę do celów związanych ze stosunkiem pracy. W przeciwnym razie, jeśli wniosek o ofertę pracy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, dane kandydata zostaną usunięte. Dane kandydata zostaną również usunięte w przypadku wycofania aplikacji, do czego kandydat ma prawo w dowolnym momencie.

Usunięcie następuje, z zastrzeżeniem uzasadnionego wycofania aplikacji, po upływie sześciu miesięcy, abyśmy mogli odpowiedzieć na wszelkie dalsze pytania dotyczące aplikacji i spełnić nasze obowiązki w zakresie dostarczenia dowodów wynikających z ustawy o równym traktowaniu. Faktury dotyczące zwrotu kosztów podróży są archiwizowane zgodnie z przepisami podatkowymi.

 

Funkcja rejestracji:

Użytkownicy mogą utworzyć konto użytkownika. W ramach rejestracji wymagane informacje obowiązkowe są przekazywane użytkownikom i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzane w celu udostępnienia konta użytkownika. Przetwarzane dane obejmują w szczególności dane logowania (nazwa, hasło i adres e-mail). Dane wprowadzone podczas rejestracji będą wykorzystywane w celu korzystania z konta i jego przeznaczenia.

Użytkownicy mają dostęp do informacji istotnych dla ich konta użytkownika, np. zmian technicznych, o których są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli użytkownicy zamkną swoje konto użytkownika, ich dane dotyczące konta użytkownika zostaną usunięte, z zastrzeżeniem prawnego wymogu przechowywania. Użytkownicy są odpowiedzialni za utworzenie kopii zapasowej swoich danych, jeśli wypowiedzenie nastąpi przed zakończeniem umowy. Jesteśmy uprawnieni do nieodwracalnego usunięcia wszystkich danych użytkownika przechowywanych w okresie obowiązywania umowy.

W ramach korzystania z naszej rejestracji i jej funkcji oraz korzystania z konta użytkownika zostanie zapisany adres IP i czas odpowiedniego działania użytkownika. Przechowywanie odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów, a także ochrony użytkownika przed niewłaściwym użyciem i innym nieautoryzowanym użyciem. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do dochodzenia naszych roszczeń lub istnieje prawny obowiązek ich przekazania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Adresy IP zostaną zanonimizowane lub usunięte najpóźniej po 7 dniach.

 

Kontakt:

Podczas kontaktowania się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, telefonu lub mediów społecznościowych) informacje podane przez użytkownika są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Informacje dostarczone przez użytkowników mogą być przechowywane w systemie zarządzania relacjami z klientami („system CRM”) lub porównywalnej organizacji żądań.

Usuwamy wnioski, jeśli nie są już potrzebne. Sprawdzamy tę konieczność co dwa lata; zastosowanie mają również ustawowe obowiązki archiwizacyjne.

 

Newsletter:

Za pomocą poniższych informacji informujemy o treści naszego newslettera, a także o procedurze rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej, jak również o prawie do sprzeciwu. Subskrybując nasz biuletyn, użytkownik wyraża zgodę na jego otrzymywanie i opisane procedury.

Treść newslettera: Wysyłamy biuletyny, wiadomości e-mail i inne powiadomienia elektroniczne z informacjami reklamowymi (określane jako „biuletyn”) wyłącznie za zgodą odbiorcy lub zgodą prawną. O ile treść newslettera jest konkretnie opisana, ma to decydujące znaczenie dla zgody użytkownika. Nasze biuletyny zawierają również informacje o naszych usługach i o nas.

Podwójna zgoda i logowanie: Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w ramach tzw. procedury double opt-in. Po zarejestrowaniu się użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się przy użyciu cudzego adresu e-mail. Rejestracje do newslettera są rejestrowane, aby móc wykazać proces rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie czasu rejestracji i potwierdzenia, a także adresu IP. Rejestrowane są również zmiany danych użytkownika przechowywanych przez dostawcę usług wysyłkowych.

Dane rejestracyjne: Aby zarejestrować się do newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail. Opcjonalnie prosimy o podanie imienia i nazwiska w celu osobistego zaadresowania go w newsletterze.

Wysyłka newslettera i związany z nią pomiar sukcesu odbywa się na podstawie zgody odbiorcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO w związku z § 7 ust. 2 nr 3 UWG lub, jeśli zgoda nie jest wymagana, na podstawie naszych uzasadnionych interesów w marketingu bezpośrednim zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z § 7 ust. 3 UWG.

Rejestrowanie procesu rejestracji opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 (1) lit. f RODO. Nasz interes koncentruje się na korzystaniu z przyjaznego dla użytkownika i bezpiecznego systemu newslettera, który służy naszym interesom biznesowym, a także oczekiwaniom użytkowników, a także pozwala nam udowodnić zgodę.

Rezygnacja / wycofanie zgody – Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, tj. wycofać swoją zgodę. Link do anulowania biuletynu znajduje się na końcu każdego biuletynu. W oparciu o nasze uzasadnione interesy możemy przechowywać adresy e-mail, które zostały usunięte, przez okres do trzech lat przed ich usunięciem, aby móc udowodnić wcześniej udzieloną zgodę. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celów ewentualnej obrony przed roszczeniami. Indywidualny wniosek o anulowanie jest możliwy w dowolnym momencie, pod warunkiem potwierdzenia wcześniejszej zgody.

 

Newsletter – dostawca usług wysyłkowych:

Newsletter jest wysyłany przez e3 Software, LLC / 465 Fairchild Drive, Suite 229 / Mountain View, CA 94043 / USA. Regulamin ochrony danych dostawcy usług wysyłkowych można znaleźć tutaj: https://directmailmac.com/privacy. Dostawca usług wysyłkowych opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na umowie o realizację zamówienia zgodnie z art. 28 ust. 3 zdanie 1 RODO.

Dostawca usług wysyłkowych może przetwarzać dane odbiorcy w formie pseudonimowej, tj. wykorzystywać je bez przypisywania do użytkownika, w celu optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. w celu technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newslettera lub w celach statystycznych. Dostawca usług wysyłkowych nie wykorzystuje jednak danych naszych odbiorców newslettera, aby samodzielnie do nich pisać lub przekazywać dane stronom trzecim.

 

Newsletter – pomiar sukcesu:

Newslettery zawierają tak zwany „web beacon”, tj. plik wielkości piksela, który jest pobierany z naszego serwera po otwarciu newslettera lub, jeśli korzystamy z usług dostawcy usług wysyłkowych, z jego serwera. W ramach tego pobierania początkowo gromadzone są informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie, a także adres IP i czas pobrania.

Informacje te są wykorzystywane do technicznego ulepszania usług w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe i ich zachowania czytelnicze w oparciu o ich lokalizacje dostępu (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasy dostępu. Badania statystyczne obejmują również określenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i które linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te można przypisać do poszczególnych odbiorców newslettera. Obserwowanie poszczególnych użytkowników nie jest jednak ani naszym celem, ani celem dostawcy usług wysyłkowych. Oceny służą nam znacznie bardziej do rozpoznawania nawyków czytelniczych naszych użytkowników i dostosowywania do nich naszych treści lub wysyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

 

Hosting i wysyłka wiadomości e-mail:

Usługi hostingowe, z których korzystamy, służą do świadczenia następujących usług: usługi infrastrukturalne i platformowe, moc obliczeniowa, przestrzeń dyskowa i usługi bazodanowe, wysyłka wiadomości e-mail, usługi bezpieczeństwa i usługi konserwacji technicznej, z których korzystamy w celu obsługi tej oferty online.

My lub nasz dostawca usług hostingowych przetwarzamy dane inwentaryzacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane umowne, dane dotyczące użytkowania, metadane i dane komunikacyjne od klientów, zainteresowanych stron i osób odwiedzających tę ofertę online w oparciu o nasze uzasadnione interesy w zakresie skutecznego i bezpiecznego udostępniania tej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 28 RODO (zawarcie umowy o realizację zamówienia).

 

Gromadzenie danych dostępowych i plików dziennika:

My lub nasz dostawca usług hostingowych, w oparciu o nasze uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 (1) lit. f. RODO, przetwarzamy dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tzw. pliki dziennika serwera). Dane dostępu obejmują nazwę strony internetowej, do której uzyskano dostęp, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona), adres IP i dostawcę żądania.

Ze względów bezpieczeństwa (np. w celu zbadania niewłaściwego użycia lub oszustwa) informacje z pliku dziennika są przechowywane przez maksymalnie 7 dni, a następnie usuwane. Dane, które muszą być przechowywane do celów dowodowych, nie są usuwane do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.

 

Google Analytics:

Korzystamy z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google LLC („Google”), w oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkownika są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google jest certyfikowany w ramach porozumienia Privacy Shield, a tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących działań w ramach tej oferty online oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z tej oferty online i Internetu. Na podstawie przetwarzanych danych mogą być tworzone pseudonimowe profile użytkowników.

Korzystamy wyłącznie z Google Analytics z aktywną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach.

Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; Użytkownicy mogą również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez nich z oferty online oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, opcji ustawień i sprzeciwu można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Dane osobowe użytkowników zostaną usunięte lub zanonimizowane po 14 miesiącach.

 

Google AdWords i pomiar konwersji:

Korzystamy z usług Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 (1) (f) RODO) , USA, („Google”).

Google jest certyfikowany w ramach porozumienia Privacy Shield, a tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Korzystamy z internetowego procesu marketingowego Google „AdWords” w celu umieszczania reklam w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach, na stronach internetowych itp.), aby były one wyświetlane użytkownikom, którzy przypuszczalnie są zainteresowani reklamami. Umożliwia nam to wyświetlanie reklam w ramach naszej oferty online w bardziej ukierunkowany sposób, aby prezentować użytkownikom tylko reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Jeśli użytkownik np. wyświetla reklamy produktów, którymi był zainteresowany w innych ofertach online, jest to określane jako „remarketing”. W tym celu, gdy nasza i inne strony internetowe, na których aktywna jest sieć reklamowa Google, Google bezpośrednio wykonuje kod Google i tak zwane tagi (re)marketingowe (niewidoczne grafiki lub kody, również jako ” Web Beacons „) na stronie internetowej. Za ich pomocą zapisywany jest indywidualny plik cookie, tj. mały plik (zamiast plików cookie można stosować porównywalne technologie).

Plik ten odnotowuje, które strony internetowe odwiedził użytkownik, jakie treści go interesują i które oferty kliknął, a także informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron odsyłających, czasu wizyty i inne informacje dotyczące korzystania z oferty online.

Otrzymujemy również indywidualny „plik cookie konwersji”. Informacje uzyskane za pomocą plików cookie są wykorzystywane przez Google do tworzenia dla nas statystyk konwersji. Poznajemy jednak tylko anonimową łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników.

Dane użytkowników są przetwarzane pseudonimowo w ramach sieci reklamowej Google. Google nie przechowuje i nie przetwarza imienia i nazwiska ani adresu e-mail użytkownika, ale przetwarza odpowiednie dane związane z plikami cookie w pseudonimowych profilach użytkowników. Z perspektywy Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnie zidentyfikowanej osoby, ale dla posiadacza pliku cookie, niezależnie od tego, kim jest ten posiadacz pliku cookie. Nie ma to zastosowania, jeśli użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Zebrane informacje o użytkowniku są przesyłane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, ustawień i możliwości sprzeciwu można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google (https://policies.google.com/technologies/ads).

 

Integracja usług i treści stron trzecich:

Korzystamy z treści lub ofert usług od dostawców zewnętrznych w ramach naszej oferty online w oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), takie jak filmy wideo lub czcionki (zwane dalej „treściami”). ), takich jak filmy wideo lub czcionki (zwane dalej „treściami”).

Zawsze zakłada to, że zewnętrzni dostawcy tych treści odbierają adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie mogliby wysłać treści do jego przeglądarki. Adres IP jest zatem wymagany do wyświetlania tych treści. Staramy się korzystać wyłącznie z treści dostarczanych przez odpowiednich dostawców, którzy wykorzystują adres IP wyłącznie do dostarczania treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również wykorzystywać tak zwane znaczniki pikselowe (niewidoczne elementy graficzne, znane również jako „web beacons”) do celów statystycznych lub marketingowych. „Znaczniki pikselowe” mogą być wykorzystywane do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Pseudonimowe informacje mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i zawierać, między innymi, informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas wizyty i inne informacje na temat korzystania z naszej oferty online, a także być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

 

Google Maps:

Integrujemy mapy usługi „Google Maps” świadczonej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP i dane lokalizacyjne użytkowników, które jednak nie są gromadzone bez ich zgody (zwykle w ramach ustawień ich urządzeń mobilnych). Dane mogą być przetwarzane w USA. Oświadczenie o ochronie danych: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

OpenStreetMap:

Integrujemy mapy usługi „OpenStreetMap” (https://www.openstreetmap.de), które są oferowane przez OpenStreetMap Foundation (OSMF) na podstawie licencji Open Data Commons Open Database (ODbL). Polityka prywatności: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.

Dane użytkowników są wykorzystywane przez OpenStreetMap wyłącznie w celu wyświetlania funkcji mapy i tymczasowego przechowywania wybranych ustawień. Dane te mogą obejmować w szczególności adresy IP i dane lokalizacyjne użytkowników, które jednak nie są gromadzone bez ich zgody (zwykle w ramach ustawień ich urządzeń mobilnych).

Dane mogą być przetwarzane w USA. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych OpenStreetMap: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.